safranek.sk 

Časté otázky

1 - Kúpil som si katalógový projekt. Ušetril som?

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či týmto projektom skutočne ušetrím.

Výhodou katalógového projektu je rýchla dostupnosť, vybraný projekt sa v priebehu pár hodín vytlačí a klient si ho môže prevziať. Následne je potrebné osloviť projektanta ktorý projekt doplní o situačný zákres, zákres prípojok, výpočet indexov a vypýta si svoju odmenu.

Je potrebné si uvedomiť, že katalógový projekt v rámci dodaného rozsahu nepripúšťa dispozičné zmeny, orientácia na svetové strany býva len kompromisom, postráda dôležitý odborný servis, poradenstvo projektanta a či ušetrených pár 100 € skutočne stojí za to. 

2 - Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Budem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí. Zvolením vhodnej konštrukcie objektu, vhodného tieniaceho systému a "rozumným" vetraním sa dá docieliť, aby aj v letných, horúcich dňoch sa obyvatelia cítili príjemne aj bez chladenia.

3 - Solárne panely

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov. Pri použití solárneho systému na do ohrev teplej úžitkovej vody je možné počítať s návratnosťou 8-12 rokov (podľa druhu primárneho zdroja tepla).

4 - Skladba strešného plášťa s obráteným poradím vrstiev

Skladba strešného plášťa s obráteným poradím vrstiev je skladba, kde hlavný hydroizolačný systém sa nachádza pod tepelnoizolačným systémom. Medzi najväčšie nevýhody tejto skladby patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiaducej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Ochladzovanie nastáva vplyvom prenikania chladnej dažďovej vody alebo chladnej vody z topiaceho sa snehu či ľadu až pod tepelnú izoláciu kde je odvádzaná do strešných vpustí. Tepelná izolácia v tomto momente stráca účinnosť a nastane okamih keď nič nebráni prenikaniu chladu do interiéru.

5 - Moderné rodinné domy vs. "katalógové"

Panuje názor, že moderné rodinné domy sú pre bežných investorov nedostupné, V skutočnosti tomu tak nie je. Bývajte moderne !

6 - Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií podľa STN

1.1.2013 vstúpila do platnosti nová revidovaná Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2:2012, podľa ktorej od 1. januára 2013  sa musia stavať iba nízkoenergetické nové rodinné domy (max. 81,4 kWh/m2 za rok na vykurovanie).  Nízkoenergetická budova je budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50% menšia, ako má bežná budova existujúceho fondu budov (budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technických predpisov do roku 1992).

Od 1.1.2016 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy (max. 40,7 kWh/m2 za rok na vykurovanie). Ultranízkoenergetická budova je budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie, ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií, nebola vyššia ako polovica pre nízkoenergetické budovy.

Od 1.1.2021 sa musia stavať nové rodinné domy s takmer nolovou spotrebou energie (max. 20,4 kWh/m2 za rok na vykurovanie). Budova s takmer nulovou spotrebou energie je budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie, ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií, nebola vyššia ako polovica pre ultranízkoenergetické budovy.

Na nové budovy postavené po roku 2015 (od 1.1.2016) budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 (od 1.1.2021) budú platiť odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované).

Podľa platnej normy projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie. Norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby je potrebné stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie. 

STN 73 0540:2012 - Tab.1: Požiadavky na hodnoty U

STN 73 0540:2012 - Tab.2: Požiadavky na Uw vnokajších otvorových konštrukcií

Príklad:
výpočet normalizovanej (požadovanej) hrúbky tepelnej izolácie (d1) od 1.1.2016 pri:

- súčiniteli tepelnej vodivosti tepelnoizolačného materiálu (λ1) 0,038 W/m.K (EPS 100 S)
- súčiniteli tepelnej vodivosti nosnej steny alebo stropu (λ2) 1,5 W/m.K (železobetón)
- hrúbke nosnej steny alebo stropu (d2) 0,2 m (železobetón)
- odporúčanej hodnote súčinitela prechodu tepla konštrukcie steny alebo strechy so sklonom menej ako 45° (U) 0,22 W/(m2.K)
odporúčanej hodnote súčinitela prechodu tepla konštrukcie plochej strechy alebo strechy so sklonom nad 45° (U) 0,10 W/(m2.K)

stena:  
d1 = (λ1 / U) - (d2 x λ1 / λ2) = (0,038 / 0,22) - (0,2 x 0,038 / 1,5 ) = 0,168 m 

strecha:  
d1 = (λ1 / U) - (d2 x λ1 / λ2) = (0,038 / 0,10) - (0,2 x 0,038 / 1,5 ) = 0,375 m

Z výpočtu vyplýva, že od 1.1.2016 minimálna normalizovaná (požadovaná) hrúbka zateplenia je 170 mm a minimálna normalizovaná (požadovaná) hrúbka zateplenia strechy je 380 mm ! (podľa vstupných parametrov popísaných vyššie).

7 - Pórobetón alebo keramické murivo, z čoho postaviť dom?

Pórobetón:  

Pálená keramická tehla:.

Časté otázky

Katalógový projekt

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či tymto projektom skutočne ušetrím.

Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Nebudem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí.

Solárne systémy

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov.

Obrátené ploché strechy

Obrátené poradie vrstiev plochých striech má menej výhod ako nevýhod. Medzi najväčšie nevýhody patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod hlavným tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiadúcej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Je možné sa tomu vyhnúť?

Zateplenie

Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy! Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií upravuje súčasne platná norma STN 73 0540-2:2012, ktorá ich výrazne mení. Napríklad, požiadavka na hrúbku zateplenia strechy je takmer dvojnásobná ako pred rokom 2013.

Čítať viac