safranek.sk 

Fasáda Holubyho

Vyhotovenie dokumentácie zamerania fasád, detailného zamerania a fotodokumentácie jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov

Spracované pre:
H-PROBYT, spol. s r.o.

Dátum spracovania:
08/2014

Záujmová plocha:
668 m2 (pohľadová plocha)

Záujmové územie:
0 m2

Popis úlohy:
Predmetná nehnuteľnosť bytový dom situovaný na Holubyho ulici v Bratislave ktorý je autenticky zachovanou súčasťou zástavby vilovej štvrte bol postavený začiatkom 20 storočia v eklektickom architektonickom výraze. Pamiatkové hodnoty uvedenej architektúry predstavuje o.i. slohová úprava a kompozícia fasád predmetného objektu. Objekt vykazuje lokálne poškodenia stavebno-technického stavu, deštrukciu omietkových a náterových vrstiev, ktoré sú na mnohých miestach uvoľnené a opadnuté, lokálne sú poškodené prvky architektonického tvaroslovia.
Nehnuteľnosť je zapísaná ako národná kultúrna pamiatka v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nachádza sa v pamiatkovej zóne Bratislava.

Obsahom dokumentácie pre účely konania KPÚ bolo:
- Vyhotovenie zamerania fasád
- Vyhotovenie detailného zamerania a fotodokumentácie jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov (rímsy, okenné šambrány, dekoratívne stvárnené pole nad hlavným vstupom)
Späť

 

Časté otázky

Katalógový projekt

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či tymto projektom skutočne ušetrím.

Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Nebudem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí.

Solárne systémy

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov.

Obrátené ploché strechy

Obrátené poradie vrstiev plochých striech má menej výhod ako nevýhod. Medzi najväčšie nevýhody patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod hlavným tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiadúcej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Je možné sa tomu vyhnúť?

Zateplenie

Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy! Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií upravuje súčasne platná norma STN 73 0540-2:2012, ktorá ich výrazne mení. Napríklad, požiadavka na hrúbku zateplenia strechy je takmer dvojnásobná ako pred rokom 2013.

Čítať viac