safranek.sk 

Sirotinec v Modre

Zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre, vypracovanie dokumentácie zamerania, zameranie areálu sirotinca, vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu s informatívnym zákresom priebehu podzemných inžinierskych sieti.

Autor objektu:
Dušan Jurkovič, 1910

Spracované pre:
Modranská Beseda

Dátum spracovania:
04/2014

Záujmová plocha:
2248 m2 (podlažná plocha)

Záujmové územie:
3437 m2

Popis úlohy:
Zameranie všetkých podlaží a krovu, vyhotovenie dokumentácie zamerania objektu v rozsahu dokumentácie skutočného vyhotovenia (stupeň: Realizačný projekt), vonkajšie polohopisné a výškopisné zameranie areálu a okolia areálu, lustrácia a zákres inžinierskych sietí do meraného polohopisu, zákres stavu katastra do meraného polohopisu, vnútorné zameranie bodov v objekte presnosť +- 3 mm 

Spolupracovali:
Ing. Peter Šimonič, Ing. Pavol Pribylinec, Bc. Helena Bergerová
Späť

 

Časté otázky

Katalógový projekt

Katalógové projekty rodinných domov v dnešnej dobe šetrenia naberajú na popularite. Otázkou je, či tymto projektom skutočne ušetrím.

Chladenie

S touto otázkou sa zaoberá skoro každý majiteľ novostavby: Je potrebné počas letných dní interiér chladiť? Nebudem mať v letnom období v dome teplo? Pri správnom návrhu tomu tak byť nemusí.

Solárne systémy

Je výhodné investovať do solárnych systémov? S akou návratnosťou môžem počítať? Solárne systémy sa odporúčajú vtedy, ak sa počíta s vysokými tepelnými nárokmi v letnom období, napríklad pre ohrev vody v bazénoch. Vtedy je možné počítať s návratnosťou 3-5 rokov.

Obrátené ploché strechy

Obrátené poradie vrstiev plochých striech má menej výhod ako nevýhod. Medzi najväčšie nevýhody patrí ochladzovanie spodných vrstiev pod hlavným tepelnoizolačným systémom počas zimného obdobia, čo môže zapríčiniť vznik nežiadúcej kondenzácie vodných pár na povrchu omietok zo strany interiéru. Je možné sa tomu vyhnúť?

Zateplenie

Od 1.1.2015 sa musia stavať iba ultranízkoenergetické nové rodinné domy! Tepelnotechnické parametre stavebných konštrukcií upravuje súčasne platná norma STN 73 0540-2:2012, ktorá ich výrazne mení. Napríklad, požiadavka na hrúbku zateplenia strechy je takmer dvojnásobná ako pred rokom 2013.

Čítať viac